بازاریابی محتوا

مراحل آنالیز سایت و مزایای آنالیز سایت چیست؟

آنالیز سایت,مراحل و مزایای آنالیز سایت چیست؟

آنالیز سایت چیست؟ شما قبل از اینکه وب سایت خورا بهینه کنید نیاز به آنالیز سایت دارید. در حقیقت شما با آنالیز سایت نقاط ضعف و قوت سایتان را مشخص می کنید در مرحله بهینه سازی سایت بدون آنالیز سایت شما در واقع کاری بیهوده انجام می دهید که عواملی که در رشد و بهبود سایت شما نقش دارند و جذب مخاطب را ایفا می کنند را ممکن است از بین ببرید